สถานเอกอัครราชทูตสวีเดน ณ กรุงเทพมหานคร มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบถึงการเปิดศูนย์รับคำขอวีซ่าที่ดำเนินการโดย บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด ในกรุงเทพมหานคร ศูนย์แห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและวิธีการดำเนินการต่างๆ สำหรับประชาชนชาวไทยซึ่งมีความประสงค์จะยื่นขอเชงเก้นวีซ่าเพื่อการเดินทางไปเยือนประเทศสวีเดนเป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน

  • ประการสำคัญสำหรับผู้สมัคร

    หากผู้สมัครที่เคยมีวีซ่าเชงเก้นภายใน 59 เดือน (หลังจากปี 2014) และมีความประสงค์จะยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศสวีเดนผ่านตัวแทน (ที่ไม่ใช่ญาติพี่น้อง) ตัวแทนสามารถเข้ามายื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นได้ตั้งแต่ เวลา 8.00น. - 10.00 น. เท่านั้น โดยจัดเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย ครบถ้วน ตามแบบฟอร์มตรวจเอกสารของประเภทวีซ่าที่จะยื่นคำร้อง

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มคำร้องขอว๊ซ่าเช้งเก้น
ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า
คลิกที่นี่

การติดตามการพิจารณาคำขอวีซ่า

ถ้าผู้สมัครต้องการตรวจสอบขั้นตอนของสถานะ การยื่นคำร้องขอวีซ่าหลังจากที่ได้มีการยื่นคำร้องไปแล้วคลิกที่นี่

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศสวีเดน

เลือกศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าที่ใกล้ที่สุด

ประกาศและข่าวสำคัญ

การยื่นเอกสารขอวีซ่า (ตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป) ...

Published on 08 June 2018

29 สิงหาคม 2559 กฏกติกาของศูนย์ยื่นวีซ่าฯ

Published on 29 August 2016

อ่านต่อ