top button

วีซ่าเพื่อติดต่อธุรกิจการค้าหรือการประชุม

คำอธิบาย

วีซ่าธุรกิจเป็นวีซ่าที่ออกให้แก่ผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศสวีเดนเพื่อติดต่อธุรกิจการค้าหรือเพื่อเข้าร่วมการประชุมต่างๆ

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่า
(ยูโร)
ค่าธรรมเนียมวีซ่า
(เงินบาท)
ผู้ใหญ่ 80 3,000
เด็กอายุระหว่าง 6 - 12 ปี 40 1,500
เด็กอายุระหว่าง 0 - 5 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า
สำหรับพลเมืองของประเทศที่อยู่ในสัญญา 35 1,300

โปรดทราบว่า: 

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่านี้เป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน ฉะนั้น จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
  ค่าธรรมเนียมที่ชำระแล้วไม่อาจเรียกคืนได้ โปรด คลิกที่นี่ สำหรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าอื่นๆ
ประเภทค่าบริการ ค่าธรรมเนียมค่าบริการเป็นเงินบาท
ค่าบริการ วีเอฟเอส 750
 • จะมีการเรียกเก็บค่าบริการ ต่อคำขอหนึ่งฉบับนอกเหนือไปจากค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าเสนอให้บริการทางเลือกโดยจะมีการเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวเพิ่มเติม ดังนี้
  • บริการถ่ายเอกสาร
  • บริการถ่ายรูป
  • บริการส่งเอกสาร
  • บริการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)
  • บริการอินเตอร์เน็ต
  • บริการรับส่งโทรสาร
 • โปรด คลิกที่นี่ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางเลือก
 • การชำระเงินเรียกเก็บทุกจำนวน (ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าบริการของวีเอฟเอส และเงินเรียกเก็บอื่นใด) ให้ชำระเป็นเงินสดในสกุลเงินบาทเท่านั้น

เอกสารที่ต้องยื่น

 • ประกันภัยการเดินทางเป็นข้อบังคับสำหรับทุกประเทศในกลุ่มเชงเก้น หากคุณยังไม่ได้ซื้อประกัน กรุณาคลิกที่นี่

โปรดจัดเตรียมเอกสารตามรายการที่ระบุไว้ใน Checklist และเตรียมสำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกของผู้สมัครเพิ่มอีก 1 ชุด เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการมารับเล่มหนังสือเดินทางคืน

หมายเหตุ:

 • ผู้ยื่นคำร้องสามารถขอเอกสารเพิ่มเติมหรืออาจมีการเรียกร้องให้สัมภาษณ์หากสถานเอกอัครราชทูตมีความจำเป็น
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามระเบียบของเชงเก้นไม่สามารถคืนเงินได้
 • หากยื่นเอกสารภาษาไทย จำเป็นต้องแนบมาพร้อมกับเอกสารแปลจากสำนักแปลที่ได้รับอนุญาต

ข้อกำหนดรูปถ่าย

รายละเอียดของรูปถ่ายที่ใช้ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า มีดังต่อไปนี้

 • รูปถ่ายจำนวน 1 ใบ โดยใช้กระดาษถ่ายภาพมาตราฐาน
 • ขนาดความกว้างของรูปถ่าย 35-40 มม.หรือ ขนาด 2 นิ้ว
 • มีฉากพื้นหลังของรูปถ่ายเป็นสีขาว
 • รูปถ่ายต้องถ่ายมาไม่เกินหกเดือน
 • เพื่อให้เห็นใบหน้าของท่านโดยชัดเจน พื้นที่ในภาพประมาณ 70-80% ควรเน้นไปที่ศีรษะของท่านและส่วนบนของไหล่ทั้งสองข้างของเนื้อที่ในภาพทั้งหมด
 • รูปถ่ายควรมีคุณภาพสูง มีความคมชัด และไม่มีรอยเลอะของหมึกพิมพ์หรือรอยยับใดๆ
 • รูปถ่ายที่ใช้ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าควรถ่ายโดยไม่สวมแว่นตา หรือหมวก

หมายเหตุ: รายละเอียดดังกล่าวข้างต้นรวมถึง เด็กที่มีอายุระหว่าง 0-11 ปี

แบบคำขอวีซ่า

แบบฟอร์มการขอวีซ่าเชงเก้น

 

คำแนะนำในการดาวน์โหลด :

 • แบบฟอร์มจะอยู่ในรูปแบบของพีดีเอฟ
 • ผู้ยื่นคำร้องต้องมีโปรแกรม  Adobe Acrobat Reader เพื่อดูและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด Adobe Acrobat Reader

 

การดาวน์โหลดแบบฟอร์ม:

 1. คลิกลิงค์แบบฟอร์ม
 2. เมื่อเปิดแบบฟอร์มขึ้น บันทึกแบบฟอร์มลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

หรือ

 1. คลิกด้านขวาของเมาส์บนลิงค์ที่ต้องการ
 2. เลือกบันทึกเป็น จากรายการ
 3. บันทึก แบบฟอร์มบนคอมพิวเตอร์ของคุณ