top button

บริการเพิ่มเติม

บริการถ่ายเอกสาร

ศูนย์รับคำขอวีซ่ามีบริการถ่ายเอกสารในอัตราค่าบริการ 5 บาทต่อเอกสารหนึ่งแผ่น

บริการถ่ายรูป

  • ผู้ยื่นคำขอวีซ่าสามารถใช้บริการถ่ายรูปได้ที่ศูนย์รับคำขอวีซ่า  การถ่ายรูปที่ศูนย์รับคำขอวีซ่าจะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่ารูปถ่ายของท่านจะเป็นไปตามที่สถานทูตสวีเดนกำหนด  อัตราค่าบริการถ่ายรูปคือ 250 บาทสำหรับรูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทางหกใบ

บริการอินเตอร์เน็ต

ผู้ยื่นคำขอสามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตในการพิมพ์เอกสารเพื่อความสะดวกของท่าน ซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

อัตราค่าบริการในการเปิดใช้บริการอินเตอร์เน็ตคือ 35 บาทต่อครั้ง และจะคิดค่าบริการเพิ่มเติมเป็นนาที นาทีละ 1 บาท (โดยมีแพ็คเกจเริ่มต้น 15 นาที)

อัตราค่าบริการพิมพ์เอกสาร ขาว/ดำ แผ่นละ 25 บาท

บริการรับส่งโทรสาร

ศูนย์รับคำขอวีซ่ามีบริการรับ-ส่งโทรสาร (แฟกซ์) ภายในประเทศในอัตราค่าบริการ 25 บาทต่อเอกสารหนึ่งแผ่น

บริการส่งเอกสาร

ผู้ยื่นคำขอสามารถเลือกใช้บริการส่งแบบคำขอวีซ่า เอกสารอื่นๆ และหนังสือเดินทาง ซึ่งจะจัดส่งไปยังสำนักงานหรือที่บ้านของตนผ่านบริการ EMS โดยชำระค่าบริการส่งเอกสารเพิ่มเติม 220 บาท (ทั่วประเทศ)

บริการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ - เพื่อติดตามความคืบหน้าการพิจารณาคำขอวีซ่าของท่าน

ข้อความทางโทรศัพท์มือถือและข้อความผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์หรืออีเมลซึ่งแจ้งความคืบหน้าในการพิจารณาคำขอวีซ่าของท่าน จะถูกส่งไปยังโทรศัพท์มือถือและที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์หรืออีเมลที่ระบุในคำขอวีซ่าของท่าน  ท่านจะได้รับข้อความอัตโนมัติหลายข้อความที่ส่งไปยังโทรศัพท์มือถือและที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์หรืออีเมลของท่าน ซึ่งจะเป็นการแจ้งให้ท่านทราบถึงขั้นตอนการพิจารณาคำขอวีซ่าของท่านว่าในขณะเวลาดังกล่าวนั้นอยู่ในขั้นตอนใด   สำหรับบริการส่งข้อความนี้ ท่านสามารถเลือกภาษาที่ท่านตัองการให้เราส่งให้ท่านได้ (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น)  เมื่อการพิจารณาคำขอสิ้นสุดลง ท่านจะได้รับข้อความอัตโนมัติแจ้งให้ท่านทราบว่าสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนได้พิจารณาคำขอวีซ่าของท่านเรียบร้อยแล้ว  อย่างไรก็ดี ท่านจะไม่ได้รับแจ้งถึงผลของการพิจารณาคำขอวีซ่าของท่านจากบริการนี้แต่อย่างใด  ท่านสามารถซื้อบริการนี้ได้ในอัตราค่าบริการ 70 บาท โดยต้องชำระค่าบริการในขณะที่ท่านยื่นแบบคำขอวีซ่าของท่าน