button top

หลังการยื่นคำร้องขอวีซ่า

สำหรับหนังสือเดินที่ได้ผ่านขั้นตอนแล้ว สามารถติดต่อรับคืนได้จากศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า บริษัทวีเอฟเอสฯ ประจำประเทศไทย ระหว่างเวลา 13.00 น.-16.00 น. ผู้ยื่นคำร้องสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้โดยคลิกที่ การติดตามการพิจารณาคำขอวีซ่า

ย้อนกลับ