บริการข้อมูลลูกค้า

คำชื่นชมในการให้บริการ

เรายินดีรับฟังความคิดเห็นของท่านต่อการให้บริการของเรา  อันจะช่วยให้เราสามารถรับทราบได้ว่าเราให้บริการในส่วนใดที่ดี และเราควรปรับปรุงการให้บริการของเราให้ดีขึ้นได้อย่างไร  หากท่านมีความเห็นประการใดในการบริการของเราที่ท่านได้รับ โปรดสละเวลาส่งความคิดเห็นของท่านในทะเบียนคำติชม
วีเอฟเอสนั้นต้องการเป็นอย่างยิ่งที่จะรับฟังความคิดเห็นของท่าน ว่าท่านได้รับการบริการที่ดีเลิศจากเจ้าหน้าที่ทีมงานของเราหรือไม่อย่างไร และเราพร้อมที่จะน้อมรับฟังคำแนะนำต่างๆ ของท่านด้วย

เสียงสะท้อนกลับ

วีเอฟเอสมุ่งที่จะให้บริการที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้ยื่นคำขอทุกท่าน  ถ้าท่านมีเสียงสะท้อนกลับ/เรื่องร้องเรียนใดๆ เราใคร่ที่จะรับทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  ศูนย์รับคำขอวีซ่าทุกแห่งของวีเอฟเอสได้จัดให้มีทะเบียนรับเสียงสะท้อนกลับ/เรื่องราวร้องทุกข์

เพื่อประโยชน์ของผู้ยื่นคำขอวีซ่าเอง  หัวหน้าศูนย์รับคำขอวีซ่าจะอำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถเขียนเรื่องราวสะท้อนกลับหรือเรื่องราวร้องทุกข์ใดๆ ได้ตามที่ท่านต้องการ  ในขณะเดียวกัน เรายังได้จ้ดให้มีกล่องรับแบบความคิดเห็น โดยท่านสามารถกรอกแบบความคิดเห็นนี้และหยอดลงในกล่องรับแบบความคิดเห็นที่ตั้งอยู่ ศูนย์รับคำขอวีซ่านั้นๆ

สำหรับการส่งจดหมายและคำสอบถามใดๆ โปรดส่งไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์หรืออีเมลของเราที่info.seth@vfshelpline.com

หรือท่านสามารถส่งเสียงสะท้อนกลับ/เรื่องราวร้องทุกข์ของท่านไปที่ feedback.seth@vfshelpline.comได้เช่นกัน

สำหรับเสียงสะท้อนกลับ/เรื่องราวร้องทุกข์ โปรดส่งไปที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์หรืออีเมลข้างต้น

ถ้าท่านประสงค์ที่จะส่งเสียงสะท้อนกลับ/เรื่องราวร้องทุกข์ใดๆ เกี่ยวกับบริการที่ท่านได้รับจากวีเอฟเอส  ท่านอาจติดต่อสถานทูตฯ ได้โดยตรงด้วยตัวของท่านเอง ณ ศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศสวีเดน

ในทุกๆ กรณี โปรดส่งข้อมูลประกอบดังต่อไปนี้ด้วย

  • ชื่อของท่าน
  • อยู่
  • หมายเลขโทรศัพท์ และ
  • รายละเอียดที่ชัดเจนของเรื่องร้องทุกข์ของท่าน โดยให้มีรายละเอียดต่างๆ ให้มากที่สุด เช่น ชื่อ วันที่ และความเป็นมาของเรื่องราวนั้นๆ

ถ้าท่านเป็นผู้ยื่นคำขอวีซ่า โปรดส่งรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

  • วัน เดือน ปี เกิดของท่าน
  • ประเภทคำขอ
  • หมายเลขอ้างอิงคำขอใดๆ /หมายเลขหนังสือเดินทาง