top button

ข้อมูลทั่วไป

บทนำ
สถานเอกอัครราชทูตสวีเดน ณ กรุงเทพมหานคร มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบถึงการเปิดศูนย์รับคำขอวีซ่าที่ดำเนินการโดย บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด ในกรุงเทพมหานคร ศูนย์แห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและวิธีการดำเนินการต่างๆ สำหรับประชาชนชาวไทยซึ่งมีความประสงค์จะยื่นขอเชนเก้นวีซ่าเพื่อการเดินทางไปเยือนประเทศสวีเดนเป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน อย่างไรก็ดี การยื่นขอใบอนุญาตพำนักอาศัยในประเทศสวีเดนและการยื่นขอวีซ่าเพื่อการเยือนประเทศสวีเดนที่เกินกว่า 90 วัน จะต้องยื่นขอโดยตรงกับสถานทูตสวีเดน ณ กรุงเทพมหานคร

คำขอวีซ่านั้นจะต้องยื่นให้แก่ศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศสวีเดนในกรุงเทพมหานครตามเขตอำนาจที่กำหนด คำขอทุกฉบับจะถูกพิจารณาโดยสถานทูตสวีเดนที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ: ผู้สมัครที่ไม่เคยได้รับอนุมัติวีซ่าเชงเก้นภายในระยะเวลา 59 เดือนที่ผ่านมา
จำเป็นต้องมายื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตัวเองที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศสวีเดน ในกรุงเทพมหานคร

สำหรับผู้ที่ประสงค์ยื่นคำร้องขอวีซ่า

ผู้สมัครจากประเทศไทย จะต้องมายื่นคำร้องขอวีซ่าที่ VFS Global ในกรุงเทพมหานคร โดยระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าอาจใช้เวลาถึง 15 วัน

ผู้สมัครสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้า สามเดือน (90 วัน) ก่อนวันเดินทางเข้ากลุ่มประเทศเชงเก้น

ผู้สมัครสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นได้ที่สถานทูตโดยต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า สถานทูตจะรับยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นเฉพาะวันศุกร์เท่านั้น ทั้งนี้ระยะเวลารอคอยสำหรับการนัดหมาย และยื่นคำร้องฯที่สถานทูตจะไม่ได้รวดเร็วและสะดวกเหมือนการมายื่นที่ VFS Global ท่านสามารถทำการนัดหมายทางโทรศัพท์ โดยติดต่อแผนกวีซ่าของสถานทูตสวีเดนประจำประเทศไทย

ผู้ยื่นคำขอวีซ่าทุกคนที่ประสงค์จะยื่นขอวีซ่านั้น ควรอ่านข้อมูลในเว็บไซต์นี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน  แนวทางการปฏิบัติที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์นี้จะช่วยให้ท่านสามารถจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง  อันจะช่วยลดความเสี่ยงกับการที่ท่านจะกรอกคำขอวีซ่าของท่านโดยไม่ถูกต้องสมบูรณ์ หรืออาจทำให้ต้องใช้เวลาที่นานกว่าปกติในการพิจารณาดำเนินการคำขอวีซ่าของท่าน
โปรดทราบว่าท่านอาจถูกเรียกโดยสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนให้ไปปรากฎตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ ก่อนที่จะมีการพิจารณาตัดสินใจในคำขอวีซ่าของท่าน  ในการนี้ ศูนย์รับคำขอวีซ่าจะช่วยเหลือท่านในการนัดหมายเพื่อการสัมภาษณ์ตามที่สถานทูตกำหนด

สำหรับสมาชิกในครอบครัวของพลเมืองของสหภาพยุโรป

สำหรับผู้สมัครที่เป็นสมาชิกในครอบครัว EU / EEA และต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้ากลุ่มประเทศเชงเก้น ท่านจะได้รับสิทธิในการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า ท่านสามารถเลือกที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตสวีเดนประจำประเทศไทย หรือที่ VFS Global หากท่านมายื่นคำร้องขอวีซ่าที่จะมีการเรียกเก็บค่าบริการ VFS

โปรดทราบว่าพลเมืองสวีเดนที่อาศัยอยู่ในสวีเดนไม่ได้ใช้สิทธิในสนธิสัญญาของสหภาพยุโรป ดังนั้นจึงไม่ถือสิทธิในการอยู่อาศัยตาม Directive 2004/38 / EC ในประเทศของตน เว้นเสียแต่ว่าพวกเขาเพิ่งย้ายกลับประเทศสวีเดนจากประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มประเทศ EU / EEA

กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์สถานทูต: https://www.swedenabroad.se/en/about-sweden-non-swedish-citizens/thailand/going-to-sweden/family-members-of-eu-citizen/

ระยะเวลาในการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า

สำหรับการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าทุกประเภท โดยทั่วไปจะใช้เวลา 15 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนคำขอวีซ่าที่ได้มีการยื่นไว้

(ไม่นับรวมวันที่ยื่นคำขอและวันที่คำขอถูกส่งกลับมาที่วีเอฟเอส) อย่างไรก็ดี ในบางกรณี ขั้นตอนการพิจารณาอาจใช้เวลานานกว่านั้นได้

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านเวปไซต์ของ VFS Global หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ VFS Helpline

ผู้สมัครบางสัญชาติจะต้องผ่านขั้นตอนการให้คำปรึกษา ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคำร้องฯ เพื่อตรวจสอบว่าประเทศสมาชิกใดมีข้อคัดค้านในการออกวีซ่า กระบวนการดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ 7-9 วัน และไม่เกิน 14 วันหากเป็นกรณีการเป็นตัวแทน รายชื่อสัญชาติที่ต้องผ่านขั้นตอนการให้คำปรึกษาจะอยู่ในภาคผนวก 16 ของ Visa Code


สำหรับผู้ยื่นคำขอที่ประสงค์ที่จะยื่นคำขอวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตสวีเดน 

  • สถานทูตฯ จะใช้ระบบการจองเวลาโดยจำกัดจำนวนการยื่นคำขอวีซ่าในแต่ละวัน
  • การนัดหมายสามารถกระทำได้โดยผ่านการประสานงานกับวีเอฟเอส ระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาคำขอวีซ่าจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์นับแต่วันที่ยื่นคำขอ

การติดตามการพิจารณาคำขอวีซ่าของท่านในระบบออนไลน์

หากท่านได้ยื่นคำขอวีซ่าไว้แล้ว ณ ศูนย์รับคำขอวีซ่า ท่านสามารถติดตามการพิจารณาคำขอวีซ่าของท่านได้ที่นี่

ท่านสามารถติดตามความคืบหน้าในการพิจารณาคำขอวีซ่าของท่านได้โดยเพียงกรอกหมายเลขรับและวันเดือนปีเกิดของท่าน โปรด คลิกที่นี่