top button

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1 :

ก่อนยื่นคำขอ โปรดตัดสินใจให้แน่วแน่เกี่ยวกับ 'วัตถุประสงค์ในการไปเยือน' ของท่าน - โปรดระลึกเสมอว่า เราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ท่านผ่านกระบวนการยื่นคำขอวีซ่าทั้งหมดทุกขั้นตอน หากแต่เราไม่อาจที่จะให้คำปรึกษาหรือชี้แนะท่านในการเลือกประเภทวีซ่าได้  และโดยที่การทำงานของเรานั้นถูกจำกัดอยู่เพียงการให้บริการด้านการบริหารจัดการเป็นหลัก ดังนั้น เราจึงไม่อาจจะให้คำตอบแก่ท่านได้ว่าท่านจะได้รับวีซ่าหรือไม่ และจะใช้เวลาในการดำเนินการพิจารณาคำขอวีซ่าของท่านเป็นเวลานานเท่าใด เพราะการดำเนินการดังกล่าวนั้นย่อมขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนแต่เพียงผู้เดียว

ขั้นตอนที่ 2 :

โปรดไปที่โครงข่ายเชื่อมเว็บไซต์ (ลิ้งค์) "วีซ่าเยือนประเทศสวีเดน" เพื่อทำความเข้าใจในรายละเอียดของวีซ่าแต่ละประเภท

ขั้นตอนที่ 3 :

โปรดอ่านประกาศเกี่ยวกับกฎระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยก่อนที่ท่านจะไปที่ศูนย์รับคำขอวีซ่า/สถานทูตสวีเดน ณ กรุงเทพมหานคร

ขั้นตอนที่ 4 :

คำขอวีซ่าเพื่อการเดินทางไปเยือนประเทศสวีเดนทุกฉบับสามารถยื่นได้ที่ศูนย์รับคำขอวีซ่า

การติดตามการพิจารณาคำขอวีซ่าของท่านในระบบออนไลน์
หากท่านได้ยื่นคำขอวีซ่าไว้แล้ว ณ ศูนย์รับคำขอวีซ่า ท่านสามารถติดตามการพิจารณาคำขอวีซ่าของท่านได้ที่นี่

ท่านสามารถติดตามความคืบหน้าในการพิจารณาคำขอวีซ่าของท่านได้โดยเพียงกรอกหมายเลขรับและวันเดือนปีเกิดของท่าน  โปรด คลิกที่นี่

ย้อนกลับ ถัดไป