top button

สถานเอกอัครราชทูตสวีเดน ณ กรุงเทพมหานคร มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบถึงการเปิดศูนย์รับคำขอวีซ่าที่ดำเนินการโดย บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด ในกรุงเทพมหานคร ศูนย์แห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและวิธีการดำเนินการต่างๆ สำหรับประชาชนชาวไทยซึ่งมีความประสงค์จะยื่นขอเชงเก้นวีซ่าเพื่อการเดินทางไปเยือนประเทศสวีเดนเป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน

ibox icon
  • สำหรับรายละเอียดเรื่องวิธีการดำเนินการของหน่วยงานสวีเดนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อยื่นคำร้องใบสมัครวีซ่า คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มคำร้องขอว๊ซ่าเช้งเก้น
ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า
คลิกที่นี่

การติดตามการพิจารณาคำขอวีซ่า

laptop

ถ้าผู้สมัครต้องการตรวจสอบขั้นตอนของสถานะ การยื่นคำร้องขอวีซ่าหลังจากที่ได้มีการยื่นคำร้องไปแล้วคลิกที่นี่

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศสวีเดน

locate

เลือกศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าที่ใกล้ที่สุด

ประกาศและข่าวสำคัญ

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศสวีเดน บริษัท VFS Global ชั้น 8 ณ อาคารเทรนดี้ ...

Published on 03 August 2018

หากผู้สมัครที่เคยมีวีซ่าเชงเก้นภายใน 59 เดือน (หลังจากปี 2014)...

Published on 23 July 2018

อ่านต่อ