ประกาศและข่าวสำคัญ

 • 02 สิงหาคม 2561

  ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศสวีเดน บริษัท VFS Global ชั้น 8 ณ อาคารเทรนดี้ เป็นศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้บริการอย่างถูกต้อง จากสถานทูตสวีเดนประจำประเทศไทย

  บริษัท VFS Global ขอสงวนสิทธิ์ในการแสดงความรับผิดชอบทุกๆกรณี ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า กับบริษัททัวร์ บริษัทตัวแทน หรือบุคคลที่สาม ทั้งที่อยู่ในหรือนอกอาคารเทรนดี้ ที่แอบอ้างว่าได้รับอนุญาตให้บริการอย่างถูกต้องเกี่ยวกับวีซ่า หรือกล่าวอ้างว่าเป็นตัวแทนของศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าของบริษัท VFS Global

  ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยตนเองเท่านั้น

  ขอความกรุณาผู้ที่มีความประสงค์จะใช้บริการกับทางศูนย์รับยื่นฯ เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ VFS Helpdesk ที่ชั้น G อาคารเทรนดี้

 • 20 กรกฏาคม 2561

  หากผู้สมัครที่เคยมีวีซ่าเชงเก้นภายใน 59 เดือน (หลังจากปี 2014) และมีความประสงค์จะยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศสวีเดนผ่านตัวแทน (ที่ไม่ใช่ญาติพี่น้อง) ตัวแทนสามารถเข้ามายื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นได้ตั้งแต่ เวลา 8.00น. - 10.00 น. เท่านั้น โดยจัดเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย ครบถ้วน ตามแบบฟอร์มตรวจเอกสารของประเภทวีซ่าที่จะยื่นคำร้อง

 • 07 มิถุนายน 2561

  การยื่นเอกสารขอวีซ่า (ตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป)

  สำหรับผู้สมัครตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป ที่มีกำหนดการเดินทางเดียวกัน กรุณาทำการนัดหมายล่วงหน้าผ่านสายด่วนก่อนวันมายื่นคำร้องฯ และให้ตัวแทนกลุ่มมาส่งเอกสารเพื่อทำการตรวจสอบในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 08:00-10:00 น. เท่านั้น

 • 29 สิงหาคม 2559

  29 สิงหาคม 2559 กฏกติกาของศูนย์ยื่นวีซ่าฯ

  ทุกธุรกรรมจากบริษัทท่องเที่ยว และกรณีตัวแทน สามารถติดต่อได้เฉพาะช่วงเวลา 08:00-10:00 น. และ 15:00-16:00 น. เท่านั้น

 • 29 มิถุนายน 2559

  ข่าวสารอัพเดทจากสถานทูตสวีเดน

  ระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาผลวีซ่า คือ 15วัน โดยประมาณ ทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับจำนวนคำขอวีซ่าที่ได้มีการยื่นไว้ (ไม่นับรวมวันที่ยื่นคำขอและวันที่คำขอถูกส่งกลับมาที่วีเอฟเอส) อย่างไรก็ตามในบางกรณีอาจใช้เวลานานกว่าปกติ

  ผู้สมัครชาวต่างชาติ ควรยื่นคำร้องขอวีซ่าในประเทศที่ท่านมีถิ่นพำนักอยู่เท่านั้น  คำขอวีซ่าของท่านอาจโดนปฏิเสธหรือไม่ได้รับการพิจารณาหากท่านไม่ปฏิบัติตามกฎดังกล่าว และจะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า จึงเรียนมาเพื่อทราบ