top button

logo

สมัครวีซ่าประเทศสวีเดน

flag

ในประเทศไทย

การติดตามการพิจารณาคำขอวีซ่า

กรุณาคลิ๊กที่นี่ ในกรณีที่ผู้สมัครสมัครวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่า

การรับหนังสือเดินทางและผลคำขอวีซ่าคืน

  1. กรณีผู้สมัครมารับหนังสือเดินทางคืนด้วยตนเอง

    เมื่อใบสมัครของคุณได้รับการดำเนินการแล้วคุณสามารถรับหนังสือเดินทางหรือเอกสารของคุณได้ที่ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ท่านได้สมัครไว้ ในวันทำการ เท่านั้น

    กรุณา คลิกที่นี้ เพื่อตรวจสอบวันเวลาในการมารับหนังสือเดินทาง

    กรุณา อ่าน รายละเอียดและคำชี้แจงในการมารับหนังสือเดินทางและผลคำขอวีซ่าคืนโดยาหรับตัวแทนหรือบริษัทท่องเที่ยว

  2. บริการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์

    เมื่อใบสมัครของคุณได้รับการดำเนินการแล้วทางศูนย์รับยื่นจะ จัดส่งเอกสารและหนังสือเดินทางของท่าน ด้วยบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ (EMS) หนังสือเดินทางพร้อมผลวีซ่าจะถูกส่งกลับตามที่อยู่ที่ท่านแจ้ง ณ วันยื่นคำร้องขอวีซ่า