top button

ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า

ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นเงินบาท
วีซ่าท่องเที่ยว  2,200
วีซ่าเพื่อการไปเยี่ยมเยียนมิตรสหาย (รวมถึงคู่รัก)  2,200
วีซ่าเพื่อเยี่ยมเยียนญาติ  2,200
วีซ่าเพื่อติดต่อธุรกิจการค้าหรือการประชุม  2,200

โปรดทราบว่า:

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่านี้เป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน ฉะนั้น จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ค่าธรรมเนียมที่ชำระแล้วไม่อาจเรียกคืนได้ ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับเด็กอายุระหว่าง 6 - 12 ปี เท่ากับ 1,300 บาทโปรด
  คลิกที่นี่ สำหรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าอื่นๆ
 • จะมีการเรียกเก็บค่าบริการเป็นจำนวนเงิน 590บาทต่อคำขอหนึ่งฉบับนอกเหนือไปจากค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ศูนย์รับคำขอวีซ่าเสนอให้บริการทางเลือกโดยจะมีการเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวเพิ่มเติม ดังนี้
  • บริการถ่ายเอกสาร
  • บริการถ่ายรูป
  • บริการส่งเอกสาร
  • บริการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)
  • บริการอินเตอร์เน็ต
  • บริการรับส่งโทรสาร
 • โปรด คลิกที่นี่ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางเลือก
 • การชำระเงินเรียกเก็บทุกจำนวน (ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าบริการของวีเอฟเอส และเงินเรียกเก็บอื่นใด) ให้ชำระเป็นเงินสดในสกุลเงินบาทเท่านั้น