top button

ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า

ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่า
(ยูโร)
ค่าธรรมเนียมวีซ่า
(เงินบาท)
วีซ่าท่องเที่ยว 80 3,000
วีซ่าเพื่อเยี่ยมเยือนญาติหรือมิตรสหาย 80 3,000
วีซ่าเพื่อติดต่อธุรกิจการค้าหรือการประชุม 80 3,000
สำหรับพลเมืองของประเทศที่อยู่ในสัญญา 35 1,300

โปรดทราบว่า:

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่านี้เป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน ฉะนั้น จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ค่าธรรมเนียมที่ชำระแล้วไม่อาจเรียกคืนได้ ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับเด็กอายุระหว่าง 6 - 12 ปี เท่ากับ 1,500 บาทโปรด
  คลิกที่นี่ สำหรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าอื่นๆ
 • จะมีการเรียกเก็บค่าบริการเป็นจำนวนเงิน 750 บาทต่อคำขอหนึ่งฉบับนอกเหนือไปจากค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ศูนย์รับคำขอวีซ่าเสนอให้บริการทางเลือกโดยจะมีการเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวเพิ่มเติม ดังนี้
  • บริการถ่ายเอกสาร
  • บริการถ่ายรูป
  • บริการส่งเอกสาร
  • บริการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)
  • บริการอินเตอร์เน็ต
  • บริการรับส่งโทรสาร
 • โปรด คลิกที่นี่ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางเลือก
 • การชำระเงินเรียกเก็บทุกจำนวน (ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าบริการของวีเอฟเอส และเงินเรียกเก็บอื่นใด) ให้ชำระเป็นเงินสดในสกุลเงินบาทเท่านั้น